Palivová karta PROBUCARD slúži zákazníkovi, t.j. majiteľovi prestavaného vozidla na LPG alebo nového vozidla na LPG na tankovanie LPG na určených čerpacích staniciach. V rámci využívania paušálu zákazník v pravidelných mesačných splátkach spláca pôžičku poskytnutú Probugasom na základe osobitnej zmluvy o poskytnutí pôžičky a súčasne využíva službu čerpania LPG použitím palivovej karty PROBUCARD bez priamej úhrady za osobitne dohodnutú kúpnu cenu LPG. Zákazník je povinný využívať službu paušálu počas celej doby platnosti zmluvy o čerpaní LPG a o používaní palivovej karty PROBUCARD, a to počnúc 1. dňom nasledujúceho mesiaca po vykonaní úhrady prvej mesačnej platby za paušál.

Veľkosť paušálu (LPG v litroch za mesiac):
150 / 200 l / 250 l / 300 l/ 350 l / 400 l/ 450 l

Viazanosť paušálu:
24 mesiacov, počnúc 1. dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní úhrady prvej mesačnej platby za paušál. Po uplynutí doby viazanosti je zákazník oprávnený naďalej využívať službu čerpania LPG použitím palivovej karty PROBUCARD za osobitne dohodnutých zmluvných podmienok.

AKÉ VÝHODY MI PRINESIE KARTA PROBUCARD?

Karta Probucard bude doručená priamo na adresu majiteľa vozdila.
Samostatne bude doručený PIN kód ku karte.