LPG – (Liquified Petroleum Gas) – v podstate tvorí skvapalnená zmes propánu a butánu.

LPG je bez farby, chuti a pridaním „odorizantu“ získava „typickú vôňu“, aby ho naše orgány zaregistrovali. Je nejedovatý, nedýchateľný a má mierne toxické účinky. V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch a v kvapalnom zasa ľahší ako voda a preto pri úniku vždy sadá na najnižšie miesta.

LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny.
Jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu, a to ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom približne 101-111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t. j. zmena vzájomných pomerov propánu a butánu.

Možno konštatovať, že používanie LPG ako bežnej alternatívy v automobiloch je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30 % automobilov. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom (Česká republika má až cca 500 čerpacích staníc na LPG, Slovensko asi 250).